PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina PO?ELA OBUKA ZA VOLONTERE Lokalnog Volonterskog Servisa BIJELJINA
PO?ELA OBUKA ZA VOLONTERE Lokalnog Volonterskog Servisa BIJELJINA PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

 

U septembru je po?ela obuka za 20 novih volontera u skolopu projekta „Lokalni volonterski servis Bijeljina“.
Cilj ove obuke je pružanje prakti?nog znanja za mlade koji žele volontirati u svojoj zajednici i šire.

U?esnici su birani iz ve? postoje?e baze LVS-a, ali je prilika za u?eš?e data i ostalim zainteresovanim volonterima koji su se prijavili na poziv.
Obuka je trajala 5 dana i u?esnici su imali priliku saznati nešto više o volonterizmu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji kao i kako isplanirati i organizovati jednu volontersku akciju.

Nakon završene obuke u slede?oj fazi projekta ovih 20 volontera LVS-a ?e zajedno sa 10 volontera PRONI Centra raditi na realizaciji 5 volonterskih akcija koje su planirane za oktobar i novembar 2012. godine.
Ove akcije imaju za cilj društveno osnaživanje volontera, uklju?ivanje što ve?eg broja gra?ana i doprinos lokalnoj zajednici.
Lokalni volonterski servis Bijeljina je projekat koji je podržan/finansiran od strane Programa za
poduzetnu omladinu, fondacija Mozaik. „Program za poduzetnu omladinu“ je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.
Lokalni Volonterski Servis Bijeljina (LVS BN) je nastavak rada vec uspostavljenog LVS u okviru PRONI Centra za omladinski razvoj, podružnica Bijeljina. Ovim projektom želimo nastaviti sa uspješnim radom te obukom 10 volontera PRONI Centra obezbjediti širenje baze LVS. U projekat ?e dalje biti uklju?eno 20 volontera iz LVS baze koji ?e pro?i edukaciju iz oblasti aktivizma, omladisnkog organizovanja, pisanja projekata, a zatim prakti?nim radom ste?i vještine i iskustvo uklju?ivanjem u aktivnosti i programe organizatora volontiranja. Podjeljeni u grupama, organizova?e volonterske akcije kroz koje bi bilo uklju?eno još dodatnih 50 volontera. Na kraju realizacije projekta predvi?eno je organizovanje Festivala volonterizma kojim bi se obilježio i Svjetski dan volontera u cilju predstavljanja rada, ali i dalje organizovanje LVS BN kao samoodrživog servisa. Cilj projekta jeste: Osposobljavanje i edukacija volontera te pove?anje kvaliteta volontiranja na prostoru opštine Bijeljina kao i razoj mreže izme?u volontera i organizatora volontiranja.