PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina Aktivizam volontera u Bijeljini
Aktivizam volontera u Bijeljini PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Projekat "Razvoj volonterizma" Bijeljina

Glavni cilj projekta je bio promocija volonterizma i aktivizma kod mladih na podru?ju opštine Bijeljina.

Ovim projektom se obuhvatilo 20 mladih ljudi - volontera koji su imali priliku da pro?u treninge i da steknu osnovna znanja o neformalnom obrazovanju, vo?enju radionica, radu sa mladima. Volonteri su u?enici srednjih škola i studenti faklulteta na podru?ju opštine Bijeljina. Ovim projektom volonteri su imali priliku da pored edukacije, odrade i prakti?an dio, u obliku 10 radionica, koje su radili sa mladima u njihovim zajednicama. Volonterske radionice su ra?ene u parovima i teme tih volonterskih radionica bile su: Kreativne radionice, radionice lijepog ponašanja, radioinice «Budimo Tolerantni», sportske i edukativne..

Projekat je po planu trebao da traje 6 mjeseci (od jula 2007. do decembra 2007. godine), ali zbog zakašnjelih uplata za realizaciju projekta, projekat je mogao po?eti sa realizacijom od septembra 2007. godine.

Ovim projektom smo postigli da riješimo probleme na koje smo se osvrnuli prilikom samog pisanja projekta a to su:

1.  Nedovoljna uklju?enost mladih u razvoju zajednice – ovim projektom bilo je direktno uklju?eno 25 volontera, koji su radili sa oko 130 mladih sa podru?ja opštine Bijeljina
2. Nedostatak motivacije za aktivnim u?eš?em u riješavanju problema u zajednici – kroz ovaj projekat volonter su kako krot edukaciju, koja im je bila obezbe?ena, tako i kroz li?ni angažman razvili motivaciju i želju za aktivnim u?eš?em u društvi, i direktno su radili na rješavanju nekih od problema maldih.
3. Nedostatak aktivnosti u koje bi mladi mogli da se uklju?e i na taj na?in steknu nova znanja i rade na li?nom razvoju – ovim projektom bilo je organizovano 12 aktivnosti/radionica (25 volontera – 12 radionica) u koje mladi ljudi su mogli da se uklju?e i rade na li?nom razvoju
4. Volonterizam kao koncept obrazovanja nije dovoljno prepoznat u opštini Bijeljina – ovim projektom ?iji i sam naziv je „Razvoj volonterizma“ smo definitivno podigli zna?aj volonterizma na ve?i nivo i time omogu?ili mladima da kroz ovakav vid edukacije sti?u znanja i iskustva.

Rezultat ovog projekta su aktivni volonteri PRONI-a u Bijeljini koji su nakon toga u?estvovali u realizaciji mnogih projekata kao što su "PROMOCIJA PRAVA DJETETA NA PODRU?JU OPŠTINE BIJELJINA", "Dje?ija olimpijada", Obilježavanje Svjetskog dana Roma, kao i u?eš?a na okruglim stolovima, konferencijama za mlade i debatama.
 
Trenutno PRONI Bijeljina ima 20 volontera/ki koji u?estvuju i rade na razli?itim aktivnostima.  

Pro?itajte još...

Intervju sa volonterkom

PRONI volonterizam

Aktivizam mladih u Bijeljini

Kreativan rad volontera