PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko Tri PRONI aktivista u?ili "civic hackathon"
Tri PRONI aktivista u?ili "civic hackathon" PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko


 

U Beogradu u periodu od 16.-23. 4. 2014. godine održao se trening pod nazivom „Urban Hackers: From idea to work“ kojem je prisustvovalo trideset u?esnika iz deset zemalja (Francuske, Albanije, Italije, Sjeverne Irske, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore). Me?u njima su bili ipredstavnici PRONI Br?ko, ta?nije troje mladih iz Br?ko distrikta, Harun Šabanovi?, Goran Vu?i? i Azra Fazli?.

Cilj treninga je bio uvezati web dizajnere, programere, grafi?ke dizajnere i aktiviste iz nevladinog sektora kako bi se razvile vještine stvaranja mobilnih aplikacija i internet platformi za gra?anski aktivizam.

Prva tri dana treninga predstavljene su teme koje ?e se obra?ivati, u?esnici su se me?usobno upoznali, te upoznali mentore koji ?e ih uputiti u to kako da iskoriste moderne tehnologije za društveno organizovanje.

 

?etvrti dan su podijeljene grupe po temama koje ?e se obra?ivati, i svaka grupa je dobila svog mentora. Teme su osmislili sami u?esnici i te teme je u tri dana trebalo pretvoriti u mobilnu aplikaciju ili internet platformu.

Nakon tri dana konstantnog rada svaka grupa je uspjela izvršiti zadatak, i svoj rad je prezenetirala drugim u?esnicima uz pratnju mnogih medija.

 

Trening je bio jako produktivno osmišljen jer su u?esnici mogli da izraze svoje ideje, a da ih stru?njaci iz IT sektora sprovedu u djelo. Još bitnije je napomenuti da su to uglavnom bili mladi ljudi, koji imaju pozitivan pogleda na svijet, te koji pokušavaju svojim radom i znanjem da promijene svoj položaj.

Kroz rad su u?esnici su razvili razne aplikacije na kojima ?e PRONI dalje raditi sa svojim volonterima.

"QCut!", koja pomaže gra?anima da lociraju poštu u kojoj ima najmanje gužve, na osnovu informacija koje sami gra?ani ‘šeruju’. Dugoro?no, ova aplikacija može pomo?i boljem menadžmentu javnih službi.

"SPOT", mobilna aplikacija namenjena prije svega turistima i onima koji žele da upoznaju svoje gradove iz intimnog ugla njihovih sugra?ana. U pitanju je interaktivna šetnja kroz grad koja radi pomo?u mapa, geolociranja i video prezentacija.

Zanimljiva je i aplikacija "SEX UP", interaktivna veb platforma koja tinejdžerima približava seks na moderan i edukativan na?in, u cilju promovisanja zdravijih seksualnih navika i kulture seksualnog obrazovanja kod mladih.

"PROJECT UP" je veb platforma koja povezuje pojedince iz kulturnog sektora i omogu?ava im da ostvare saradnju na novim projektima koje zajedno osmišljavaju.

"RUNnGO" je naziv za direktorijum nevladinih organizacija koji je lak za koriš?enje, a koji ?e omogu?iti korisnicima da ocjene rad organizacija, ?ime ?e se podsta?i transparentnost, saradnja i bolji menadžment. Ideja je da sami volonteri i aktivisti lakše prona?u organizacije koje se bave onim što njih zanima.

I najzad, "LOCAL GOODS" je veb platforma za robnu razmjenu izme?u lokalnih poljoprivrednih proizvo?a?a koji ne žele da ponude svoju robu ili jedan dio svoje robe na tržistu, ve? bi je radije razmjenili sa drugim proizvo?a?ima.