PRONI PRONI pri?e Damir Pervanovi? - drugar, aktivista za ljudska prava i filmofil
Damir Pervanovi? - drugar, aktivista za ljudska prava i filmofil PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e

 

Zašto si se odlu?io da volontiraš u PRONI-u?

U Proni sam došao jer sam shvatio da mi oni mogu pomo?i da se formiram kao zrela li?nost i da na nau?im mnoge stvare, kao što su rad sa omladinom, saradnija sa me?unarodnim volonterima itd.

U kakvim aktivnostima si do sada u?estvovao?

Moj prvi projekat je bio film koji je snimljen sa 1,5 KM. „Tamna strana djetinstva“ je u?estvovao na OFF Festivalu o Ljudskim Pravima u Biha?u, gdje je osvojio drugo mjesto. Nakon tog uspjeha aktivno sam po?eo saradnju sa Pronijem. Vodio sam radionicu filma sa amaterskim glumcima i sa ?etiri profesionalna glumca. U?estvovao sam u kreiranju omladinskog festivala FORA, te sam u?estvovao na raznim seminarima i aktivnostima. Sada ?u u saradnji sa kolegom volonterom Benjem aplicirati za SHL projekat ?ij cilj ?e biti suzbijanje nasilja u školama.

Šta ti se najviše svi?a u volontiranju u PRONI-u ?

Svi?a mi se taj prostor koji mi daju za rad, jer to puno pomaže u realiziranju mojih ideja i projekata. Oni mi pomognu sa sugestijama, ali na meni ostaje da odlu?im šta i kako ?u raditi. Imamo sli?na mišlenja tako da u Proni-u u potpunosti dolazim do izražaja.

Da li je volontiranje pomoglo tvom li?nom razvoju?

Volontiranje ja jako pomoglo mom li?nom razvoju, na na?in da sam razvio i usavršio komunikacijske, liderske, organizacione i druge kvalitete i viještine.

Da li misliš da je tvoje u?eš?e imalo uticaja na lokalnu zajednicu? Na koji na?in?

Kroz rad sam uspio odre?enom broju mladih ukazati na vrijednost volonterskog rada. U po?etku sam radio na projektima koji su od mene napravili zrelu osobu. Tek sada smatram da sam kompatibilan za projekte koji ?e biti od ve?eg zna?aja za lokalnu zajednicu.

Da li bi nešto promijenio u vezi tvog volontiranja?

Ne bih promjenio ništa, jer smatram da svaku aktivnost koju radim dajem svoj maksimum.

Kako vidiš sebe kao volontera u budu?nosti?

U budu?nosti vidim sebe kao radnika na projektu u Proni – Centru za omladinski razvoj, koji ?e pored rada i dalje posve?ivati pažniu svojim filmskim aktivnostima i radionicama vezanim za filmsku umjetnost.

Razgovor obavila: volonterka Dagna Lewnadowska