PRONI PRONI O nama
PRONI
Subota, 10 Maj 2008 02:54

Ukratko o PRONI Centru

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestrana?ka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovo?enja obrazovanja u podru?ju socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma me?u aktivnim gra?anima.

PRONI Br?ko je nagra?ivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih ?lanova.

U posljednjih sedamnaest godina PRONI Centar je implementirao stotine projekata za mlade i druge ciljne grupe uz veliku podršku Švedske agencija za me?unarodni razvoj, USAID-a, UNDP-a, Vlade Br?ko Distrikta, opštine Bijeljina i drugih me?unarodnih i doma?ih partnera. Posebno smo ponosi na projekte univerzitetskog nivoa obuke preko 350 Omladinskih radnika (1998-2004), izgradnju Omladinskog centra u Br?ko distriktu BiH (2004), projekat Omladinske banke (2002-2005), projekat Mreže omladinskih klubova Br?ko distrikta BiH (2007-2014), Festival Omladinskog Rada – FORA (2001-2013), Mladi Eko Lideri (2012-2014), Mladi Grade Budu?nost u Br?ko distriktu BiH (2011-2014), Lokalni Volonterski Servisi u Br?kom i Bijeljini (201-2014) te na stotine drugih projekata realizovanih sa mladima u proteklih 16 godina.

PRONI Centar je osnovan u augustu 1998. godine, postoji ve? 17 godina i ima kancelarije u Br?kom i Bijeljini a aktivnosti sprovodi na nivou BiH, kao i na evropskom nivou kroz partnerstva i umrežavanje sa drugim organizacijama.

Vizija

PRONI Centar za omladinski razvoj ima viziju da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogu?nost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje me?u ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog društva.

Misija

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna, nestrana?ka, lokalna omladinska organizacija osnovana 1998 koja radi na razvoju demokratskog društva kroz: Zaštitu i promociju ljudskih prava, Omladinski rad u zajednici, Društveno obrazovanje, Izgradnju mira, Me?usektorsku saradnju, Podršku omladinskim inicijativama, Promociju EU integracija i Rad sa lokalnim zajednicama.

PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stvaraju razli?itosti unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koje ?e imati dobrobit od samog rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude.

PRONI Centar radi u poslijeratnim podru?ijima gdje je posebno izražena potreba za društvenom obnovom.

Metodologija

Radimo na principima i modelima društvenog obrazovanja baziranog na iskustvima i pozitivnim primjerima metodologije omladinskog rada i rada u zajednici primjenjenih u EU. Modeli društvenog obrazovanja koje promovišemo i primjenjujemo su:

Interaktivni na?in u?enja,

Interkulturalni pristup,

Timski rad,

Individualni rad,

Stvaranje sigurnog prostora za razvoj,

Podsticanje odgovornosti i kreativnosti,

Promocija volonterskog rada i

Podizanje svijesti kod mladih o njihovim pravima i obvezama.

Strateški pravci PRONI Centra

Razvoj mladih, demokratskog i pravednog društva kroz omladinski rad

Aktivizam i uticaj na razvoj demokratskih procesa

Obrazovanje za razvoj mladih i zajednice po demokratskim principima

Organizacijski razvoj prema održivosti

Životna sredina i održivost

Razvoj lokalnih zajednica

Organizaciona struktura

Skupština

Skupština PRONI-a broji 30 ?lanova.

Upravni odbor

Upravni odbor PRONI-a broji 7 ?lanova izabranih iz Skupštine PRONI-a.

Generalni menadžer

Izvršni direktor

Menadžer za omladinski rad

Administrativni menadžer

Manadžer za financije

Omladinski radnici i volonteri

Internacionalne i lokalne mreže

EVS (Evropski Volonterski Servis), YEN (Youth Express Network), Anna Lindh Foundation (Anna Lindh Fondacija), Forum Syd Balkan projekat, Dunav mreža nevladinih organizacija, Koalicija za REKOM, Igmanska inicijativa, BiH Omladinska mreža, Mreža Pravde, Mreža mira BiH, YouthBuild Balkans mreža.

Rad na izgradnji mira

PRONI Br?ko je bila jedna od prvih organizacija koja je po?ela da radi na izgradnji mira u BiH koriste?i obrazovanje omladinskih radnika i njihove prakse kao sredstvo. Od 1998 godine PRONI Br?ko (u to vrijeme poznat kao PRONI Institut za Socijalno obrazovanje) je zapo?eo obrazovne programe za mlade koji su dolazili iz razli?itih etni?kih grupa i religija u BiH (Bošnjaci-Musimani i Srbi-Pravoslavci) sa ciljem da poprave porušene „mostove“ i razbiju predrasude kod mladih ljudi u BIH.

Te obrazovne i aktivnosti izgradnje mira koje su zapo?ele 1998. godine su postavile temelje za budu?e aktivnosti i rezultate.

PRONI je organizovao više od 100 obrazovnih aktivnosti na polju Izgradnje mira, više od 200 interkulturalnih razmjena u BiH i regionu, organizovao i pomogao više od 1000 radionica gdje su vo?e radionica i u?esnici dolazili iz razli?itih etni?kih pripadnosti u BiH.

PRONI Br?ko je dokazao da je multietni?ki suživot mogu? i postao prva Omladinska nevladina organizacija koja je uklju?ila sve tri etni?ke grupe tokom 2000. godine i od tada PRONI Br?ko radi na promociji multietni?kog pristupa u BiH.