PRONI Projekti CIDA Projekat ja?anje kapaciteta udruženja žena u ruralnom podru?ju Br?ko Distrikta
PDF Ispis E-mail
Projekti - CIDA

Kratak opis projekta

            Na osnovu navedenih rezultata stekao se zaklju?ak, da žene smatraju, da su prava žena na selu ugroženija u odnosu na prava žena u gradu ili da žene na selu nemaju dovoljno na?ina, hrabrosti i znanja da se izbore za svoja prava. Poznato je da su na selu porodice uglavnom patrijarhalne i konzervativne i da tamo, i dalje, muškarac ima primarnu ulogu. To je samo jedan od razloga zbog koga žene posustaju u borbama za svoja prava i da tamo upravo i treba više raditi na izgradnji kapaciteta unutar udruženja žena kao i promociji i edukaciji o ženskim ljudskim pravima. Tome još doprinosi i teška ekonomska situacija te nemogu?nost zapošljavanja žena što dovodi do ve?eg nezadovoljstva i potrebe za osvještavanjem i ohrabrivanjem.

            Rezultati anketa pokazuju da su žene nedovoljno zastupljene u politici i medijima, te da treba više raditi na osvještavanju i afirmisanju žena na tim poljima. Žene ovoga podru?ja nisu dovoljno podržane, što se ti?e aktiviranja u politici, niti ?ak nastupa na medijima. Politika i dalje ostaje kompletno u rukama muškaraca, dok žene treba da ?ekaju da proradi svijest i spremnost sredine da prihvate ženu kao ravnopravnog ?lana i u tom polju ili da se žene, što je mnogo teži na?in, same izbore za svoje mjesto u tim vodama. 

            Ovim projektom se namjeravaju obuhvatiti žene iz ruralnih sredina sa kojima ?e se raditi edukacija na teme osnaživanja udruženja žena, ulozi žene u modernom društvu, pisanju projekata ?ime ?e do?i do izgradnje kapaciteta udruženja žena.

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta rukovodstva udruženja žena u Br?ko distriktu u cilju ja?anja organizacijskih sposobnosti i odgovaranja na potrebe i zaštitu prava žena u Br?ko Distriktu BiH.

 

            Kratkoro?ni ciljevi:

·         Upoznavanje žena sa PCM/UPC

·         Ja?anje kapaciteta udruženja u pronalaženju sredstava za rad

·         Ostvarivanje bolje saradnje izme?u udruženja kroz umrežavanje i rad na komunikacijskim vještinama

            Dugoro?ni ciljevi:

·         Održivi rad udruženja žena koje se brinu o ostvarivanju zagarantovanih prava žena

·         Aktivno prenošenje znanja na ?lanice u udruženjima žena od strane rukovodstva. 

 

Mjesto održavanja projekta: Radionice, treninzi i okrugli sto ?e biti održani u Omladinskom centru Br?ko distrikta BiH

 

Dužina trajanja projekta: šest mjeseci (od odobravanja projekta)

O?ekivani rezultati:

Tokom ovih treninga o?ekujemo da ?e se razviti kapaciteti rukovodstva udruženja žena, ?lanica udruženja, ?ime ?e do?i do njihovog individualnog i grupnog razvoja. Tako?e, o?ekuje se da ?e do?i do bolje saradnje i umrežavanja udruženja, a samim tim i mogu?nost ve?ih zajedni?kih projekata od velike važnosti za ruralna podru?ja Br?ko distrikta. Poboljša?e se saradnja udruženja žena sa vladinim i nevladinim institucijama. Žene ?e se uklju?iti u donošenje odluka u lokalnoj zajednici i raspodjeli i kontrolisanju sredstava u zajednici.