PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina
Volonteri Bijeljina
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Omladinski komunikativni centar u saradnji sa Me?unarodnim centrom Olof Palme Centrom održao je  trening o vo?enju kampanja javnog zagovaranja u oblasti „Volontiranja“. Trening je održan u Banjaluci od 8.06. do 10.06. 2015. godine i dio je projektaVolonteri ?ine promjenu.

Trodnevni trening je vodio Domagoj Kova?i? iz SEEYN-a (Mreža mladih JI Evrope). Na treningu je u?estovalo 14 predstavnika Lokalnog volonterskos servisa, me?u kojima je i LVS Bijeljina i LVS Br?ko. Oba loklana servisa za volontere vodi PRONI Centar.  Na treningu su sumirana dosadašnja iskustva u radu mreže, razgovaralo se o mogu?nostima angažovanja i animiranja volontera, o trenutnom nivou prepoznatljivosti volonterizma u lokalnim zajednicima participanata i njihovoj ulozi u promociji i zagovaranju, o osnovama kvalitetnog partnerstva u zajednici i komunikaciji sa razli?itim akterima, o mog?nostima i preprakama sa kojima se susre?u tokom rada, te i planiranim budu?im aktivnostima mreže.


Cilj treninga je bio da se podrže  participanti u procesu definisanja li?nih ciljeva u?enja i akcije, da se pruže  osnovne informacije o elementima kvalitetnog partnerstva za društvenu promjenu, da se motivišu i podrže u?esnici u planiranju akcije u zajednici na li?nom i organizacijskom nivou, da se osigura prostor za razvoj stavova, vještina i znanja potrebnih za vo?enje kampanja javnog zagovaranja u skladu s potrebama participanata.

U cilju porepoznavanja LVS i volonterizma u lokalnim zajednicama PRONI Centar uklju?uje u rad LVS u Br?kom i Bijeljini volontere i vilonterke koje su bili u?esnici ovog trennga.

 

 
Festival volonterizma PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Povodom obilježavanja Me?unarodnog dana volontera (5. decembar) Udruženje PRONI Centar za omladinski razvoj organizovao je prvi „Festival volonterizma“ u sali novoizgra?enog Centra za kulturu u Bijeljini.

Festival predstavlja završnu aktivnost projekta „Lokalni volonterski servis Bijeljina“ koji se realizuje u okviru Programa za poduzetnu omladinu, fondacija Mozaik.

U okviru „Festivala volonterizma“ predstavljeni su postignuti rezultati na polju volonterizma i omladinskog aktivizma kroz projekat „Lokalni volonterski servis Bijeljina“, prezentovan je Zakon o volontiranju RS sa planiranim izmjenama i dopunama, predstavljeni su rezultati istraživanja o volonterizmu na podru?ju grada Bijeljina i prezentovana je novoosnovana asocijacija omladinskih organizacija Omladinski savjet Bijeljina.

Povodom obilježavanja Me?unarodnog dana volontera na Festivalu su dodjeljena i priznanja za volonterski doprinos u 2012. godini od Gradona?elnika Bijeljine, gospodina Mi?e Mi?i?a.

Nagradu za najboljeg organizatora volontiranja dobila je Ekološka patrola, organizacija EKO PUT Bijeljina, a nagradu za najboljeg volontera u 2012. godini dobio je Sr?an Petkovi?, volonter PRONI Centra za omladinski razvoj.

Lokalni volonterski servis Bijeljina je projekat koji je podržan/finansiran od strane Programa za poduzetnu omladinu, fondacija Mozaik. „Program za poduzetnu omladinu“ je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.

 

 
????????? ? ??????????? ?????????? ???? ? ????????, ???????? ?????????? ?????????? PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

? ????????, (18.10.2012.), ? ???????? ?????? ?? ??????? ? ???????? ?? ???????? ? 8 ?????? ??????? ?? ??????? ???????? „?????????? ????“.
„????????? ???“ ?? ????? ?? ?????????? ???????? „?????????? ??????????“, ???? ??? 6. ?????? ?? ????? ????????? ???????????? ???? ???? ?? ????????, ? ??? ?????? ? ??????????? ?? ????????? ????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ???????? ????? ????????.
??? ???? ???????? ????? ?????? ?????????????? ?? ?? ????? ??? ???????? ??? ??????? ????? ???? ? ??????? ? ?????????????. ?? „?????????“ ??? ?? ????? ??????? ?? ?? ???????? ?? ?????? ????????? ???????, ?????????????? ?????????? ? ?? ????????? ??????? ?? ????????????? ????????????.
?? ???????? ????? ???????? ??? ?????? ?? ?? ????? ???????? 23 ????????? ? ?????? ?? ??????????? 85 ??????? ?? 6 ??????? ?????.

?????????? ???? ????? ????????????? ? ??????? ????????? ????????????? ?? ???????????? ????????? ? ???????????? ???? ????????? ? ????????, ????????? ????? ??????, ??????? ?????? ?????????? ????????????, ??????, ? ???????????? ??????? ??????.
?? ????? ??????? ??????? ?? ?????????? ???????????? ? ???????? ?? ????????? ??????????? ????. ?????? ????? ???? ?? ?? ??????? ?????? ????? ??? ? ???? ??????? ? ????? ???? ? ?????????.

????? ?????????? ?????? ?????? ???????, ????????? ?? ???????? ??????? ? ??? ?? ?? ??????? ??????? ? ????????? ? ?????? ?? ??? ??? ???????????.
???????????? ? ???????? ?? ????????? ?????? ?????? ??? ???, ??? ?? ??????? ????? ????? ? ?? ???? ? ?? ?????.

 
PO?ELA OBUKA ZA VOLONTERE Lokalnog Volonterskog Servisa BIJELJINA PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

 

U septembru je po?ela obuka za 20 novih volontera u skolopu projekta „Lokalni volonterski servis Bijeljina“.
Cilj ove obuke je pružanje prakti?nog znanja za mlade koji žele volontirati u svojoj zajednici i šire.

U?esnici su birani iz ve? postoje?e baze LVS-a, ali je prilika za u?eš?e data i ostalim zainteresovanim volonterima koji su se prijavili na poziv.
Obuka je trajala 5 dana i u?esnici su imali priliku saznati nešto više o volonterizmu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji kao i kako isplanirati i organizovati jednu volontersku akciju.

Nakon završene obuke u slede?oj fazi projekta ovih 20 volontera LVS-a ?e zajedno sa 10 volontera PRONI Centra raditi na realizaciji 5 volonterskih akcija koje su planirane za oktobar i novembar 2012. godine.
Ove akcije imaju za cilj društveno osnaživanje volontera, uklju?ivanje što ve?eg broja gra?ana i doprinos lokalnoj zajednici.
Lokalni volonterski servis Bijeljina je projekat koji je podržan/finansiran od strane Programa za
poduzetnu omladinu, fondacija Mozaik. „Program za poduzetnu omladinu“ je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.
Lokalni Volonterski Servis Bijeljina (LVS BN) je nastavak rada vec uspostavljenog LVS u okviru PRONI Centra za omladinski razvoj, podružnica Bijeljina. Ovim projektom želimo nastaviti sa uspješnim radom te obukom 10 volontera PRONI Centra obezbjediti širenje baze LVS. U projekat ?e dalje biti uklju?eno 20 volontera iz LVS baze koji ?e pro?i edukaciju iz oblasti aktivizma, omladisnkog organizovanja, pisanja projekata, a zatim prakti?nim radom ste?i vještine i iskustvo uklju?ivanjem u aktivnosti i programe organizatora volontiranja. Podjeljeni u grupama, organizova?e volonterske akcije kroz koje bi bilo uklju?eno još dodatnih 50 volontera. Na kraju realizacije projekta predvi?eno je organizovanje Festivala volonterizma kojim bi se obilježio i Svjetski dan volontera u cilju predstavljanja rada, ali i dalje organizovanje LVS BN kao samoodrživog servisa. Cilj projekta jeste: Osposobljavanje i edukacija volontera te pove?anje kvaliteta volontiranja na prostoru opštine Bijeljina kao i razoj mreže izme?u volontera i organizatora volontiranja.

 

 

 
Otvoren Lokalni volonterski servis Bijeljina PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

 

Povodom medjunarodnog dana volontera u Bijeljini je zapoceo sa radom i Lokalni volonterski servis. Ocaj servis je otovren u okviru PRONI Bijeljina a njime koordinira dugogodišnja volonterka PRONI Centra. Koordinatorica lokalnog servisa u Bijeljini Anja Rajak rekla je da PRONI Centar za omladinski razvoj provodi projekat "Uspostavljanje lokalnih volonterskih servisa" koji su podržali Omladinski komunikativni centar Banjaluka i Misija OEBS-a u BiH.

Ona je objasnila da je Lokalni volonterski servis struktura koja radi na razvoju i provo?enju kvalitetno organizovanog rada sa volonterima, te na taj na?in doprinosi rješavanju problema u lokalnoj zajednici i uspostavljanju balansa izme?u ponude i potražnje za ljudskim resursima.

Rajakova dodaje da je cilj projekta "Uspostavljanje lokalnih volonterskih servisa" uspostavljanje efikasne strukture i metodologije angažovanja volontera na lokalnom nivou i ispunjavanje potreba lokalne zajednice za volonterima.

Izvršni direktor Omladinskog komunikativnog centra Banjaluka Jugoslav Jev?i? rekao je da ?e Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske u budu?nosti ulagati sredstva u razvoj i promociju volontiranja.

"Mi ?emo, u saradnji s njima, raditi na tome", rekao je Jev?i?.

Otvaranju Lokalnog volonterskog servisa u Bijeljini prisustvovali su predstavnici nevladinih organizacija i institucija koje su potencijalni partneri i budu?i korisnici usluga ovog servisa, kao i predstavnici opštine Bijeljina.


 

 
DODIJELjENA PRIZNANjA VOLONTERIMA PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

 

Na?elnik opštine Bijeljina Mi?o Mi?i? danas je, povodom Dana volontera, uru?io zahvalnice za pet najboljih volontera, a Centar za omladinski razvoj "Proni" dobio je nagradu kao najbolja volonterska organizacija na podru?ju ove lokalne zajednice.

 

"Na osnovu pravilnika i odluke na?elnika opštine Bijeljina, odabrali smo pet najboljih volontera i jednu organizaciju", rekla je Ljubica Mla?enovi?, samostalni stru?ni saradnik za rad sa omladinskim organizacijama i udruženjima mladih.

Ona je istakla da je rije? o ljudima koji su stalno angažovani, koji rade u svojim organizacijama ili su bili spremni da u?estvuju u vanrednim situacijama kao što je poplava u Bijeljini prošle godine.

"Centar `Proni` iz dana u dan radi nove projekte, nove aktivnosti i proširuje svoje kapacitete u smislu ljudi i projekata, i trudi?emo se da opravdamo ovo priznanje", rekla je Gorana Planin?i? iz tog centra.

Ona je istakla da trenutno veoma malo volontera dobije posao nakon volontiranja, ali i da je volontiranje prilika za onoga ko to želi da do?e do stalnog zaposlenja.

 

 

 


Stranica 1 od 3