PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina PRONI loklani volonterski servisi u?e nove vještine
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Omladinski komunikativni centar u saradnji sa Me?unarodnim centrom Olof Palme Centrom održao je  trening o vo?enju kampanja javnog zagovaranja u oblasti „Volontiranja“. Trening je održan u Banjaluci od 8.06. do 10.06. 2015. godine i dio je projektaVolonteri ?ine promjenu.

Trodnevni trening je vodio Domagoj Kova?i? iz SEEYN-a (Mreža mladih JI Evrope). Na treningu je u?estovalo 14 predstavnika Lokalnog volonterskos servisa, me?u kojima je i LVS Bijeljina i LVS Br?ko. Oba loklana servisa za volontere vodi PRONI Centar.  Na treningu su sumirana dosadašnja iskustva u radu mreže, razgovaralo se o mogu?nostima angažovanja i animiranja volontera, o trenutnom nivou prepoznatljivosti volonterizma u lokalnim zajednicima participanata i njihovoj ulozi u promociji i zagovaranju, o osnovama kvalitetnog partnerstva u zajednici i komunikaciji sa razli?itim akterima, o mog?nostima i preprakama sa kojima se susre?u tokom rada, te i planiranim budu?im aktivnostima mreže.


Cilj treninga je bio da se podrže  participanti u procesu definisanja li?nih ciljeva u?enja i akcije, da se pruže  osnovne informacije o elementima kvalitetnog partnerstva za društvenu promjenu, da se motivišu i podrže u?esnici u planiranju akcije u zajednici na li?nom i organizacijskom nivou, da se osigura prostor za razvoj stavova, vještina i znanja potrebnih za vo?enje kampanja javnog zagovaranja u skladu s potrebama participanata.

U cilju porepoznavanja LVS i volonterizma u lokalnim zajednicama PRONI Centar uklju?uje u rad LVS u Br?kom i Bijeljini volontere i vilonterke koje su bili u?esnici ovog trennga.