PRONI PRONI Upravni odbor Upravni odbor
Upravni odbor PDF Ispis E-mail
Proni - Upravni odbor

Istorija Upravnog odbora

«PRONI» Centra za omladinski razvoj Br?ko Distrikt BiH

PRONI Br?ko (tj. PRONI Rahi? i Br?ko) krenuo sa radom 1998 godine u dvije odvojene kancelarije u G.Rahi?u i Br?kom gdje se rad odvijao, uglavnom nezavisno jedni od drugih zbog tadasnje teške politu?ke situacije u zemlji i regionu. Jedini kontakti izme?u dvije kancelarije te i slede?e godine bili su kroz sastanke osoblja, studentske «rezidenšele» te poneke zajedni?ke aktivnosti volontera i studenata.Pošto je jedan od osnovnih ciljeva rada PRONI-a uvijek bio lokalizacija koja bi se ogledala kroz lokalno vo?stvo organizacije gdje je prvi ve?i uspjeh postignut 2001 godine kada je osnovan prvi lokalni odbor koji je napravio smjernice za budu?i rad kroz formiranje statuta i drugih akata organizacije.

U 2002 godini je zasjedala osniva?ka skupština koja je usvojila statut organizacije te druge akte potrebne za registraciju udruženja i njen rad te imenovala i izabrala ?lanove upravnog odbora.

Od samog po?etka postojanja upravnog odbora kontinuirano se radilo na edukaciji i razvijanju upravlja?kih vještina kod ?lanova odbora. Ovo se ogledalo kroz set treninga za: Iskustva iz Hrvatske (Br?ko 2002), Timski rad (Pirovac 2002.), Menadžment (Neum 2003.), Socijalna edukacija (Neum 2004.), Smjernice rada UO (Brcko 2004.).

Zbog ne postojanja zakonskih regulativa proces registracije je u više navrata bio stopiran sve dok nije usvojen zakon o Udruženjima gra?ana u Br?ko Distriktu 2004 kada se, u Septembru 2004. PRONI registrovao kao lokalno udruženje za mlade pod nazivom PRONI Centar za omladinski razvoj.

U 2005 godini izvršene su odre?ene korekcije na statutu i politikama rada radi prilago?avanja lokalnom zakonu u cilju efikasnijeg rada.Zbog efikasnijeg djelovanja, tako?e je došlo i do osnivanja 6 komisija unutar Upravnog odbora.

?lanovi upravnog odbora su:

1. Bojana Sekul?i? predsjednica
2. Ivana Lu?i?, ?lanica
3. Milijana Deli?, ?lanica
4. Sanja Sekuli?, ?lanica
5. Galib Isanovi?, ?lan
6. Amila Muradbgovi?-Veli?, ?lanica
7. Muhidin Meši?, ?lan