PRONI Omladinski rad Volonteri Brčko PRONI na forumu Dijalog za budućnost
PRONI na forumu Dijalog za budućnost PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Brčko
U sklopu zajedničkog projekta UN-a „Dijalog za budućnost“, krira se mreža mladih aktivista koja će predstavljati važnu sponu između civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Dijaloške platforme, koju čine predstavnici vlasti i predstavnici civilnog društva BiH. Najaktivniji učesnici Foruma će imati priliku učestvovati i predstaviti svoje zaključke na jednoj od konferencija Dijaloške platforme.
Na prvom forumu u Tuzli PRONI je predstavljala volonterka Lejla Muminović. Na forumu u Tuzli Lejla je govorila o timskom radu i kako koristiti SMART metodu u svakodnevnom životu. Posebna pažnja na radionicama je posvećena koliko zapravo mladi učestvuju u procesima donošenja odluka, Učešće mladih na nivou države mladi su ocijenlil ocijenom 4, a na lokalnim niovima između 5-6. Lejla se na forumu pridružila grupi za ljudska prava gdje promovirala Mrežu omladinskih klubova kao primjer kako mlade na lokalu uključiti u procese donošenja odluka i prilika da mladi iz različitih loklanih zajednica saađuju svakodnevno.
r

Sveobuhvatni cilj Foruma mladih jeste da ohrabri i podrži učešċe mladih u procesu donošenja odluka vezanih za razvoj i reforme u Bosni i Hercegovini.
Ured rezidentnog koordinatora UN-a je na inicijativu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zajedno sa agencijama UNDP, UNESCO i UNICEF u julu 2014. godine počeo sa implementacijom projekta „Dijalog za budućnost“ koji ima za cilj stvoriti prostor za dijalog koji će omogućiti proces izgradnje mira u cijeloj zemlji, promovisati suživot i međukulturalno razumijevanje. Projekt će trajati 18 mjeseci, a 2 miliona američkih dolara za implementaciju projekta je obezbijedio UN Fond za izgradnju mira.

Forumi mladih ċe stimulirati debate između učesnika, služiti kao svojevrstan inkubator ideja i pružiti priliku mladima da zajednički identificiraju probleme i rješenja u svojim zajednicama.

U sklopu svakog foruma učesnici su podijeljeni u tri tematske radionice:

Grupa 1 – Ljudska prava, mir i razvoj - Ključne teme incijative za razvoj mira u BiH i usko povezano sa širim ciljevima podržavanja interkulturalnog, međureligijskog dijaloga i saradnje između zajednica u BiH.
Grupa 2 - Okoliš – Apolitična tema sa velikim potencijalom za stvaranje koncenzusa i stvaranje dvosmjerne vertikalne komunikacije između aktivista i donosilaca odluka na raznim nivoima.
Grupa 3 – Rodna pitanja i marginalizovane grupe – Ključna oblast za osiguravanje jednakosti i inkluzivnosti na svim nivoima društva koja od učesnika traži da nađu način da prevaziđu tradicionalne i kulturne prepreke prisutne u svim BiH zajednicama.