PRONI Konferencije Prevencija maloljetni?ke delikvencije
Prevencija maloljetni?ke delikvencije PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 

U Doboju je 13. i 14. marta 2013. godine održana završna konferencija pod nazivom "Ja?anje uloge lokalne samouprave u prevenciji maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u BiH"kao dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH"?iji su nosioci i organizatori NVO "Zdravo da ste" i "Biro za ljudska prava Tuzla". Na ovoj konferenciji su u?estvovali ?lanovi radnih grupa iz sedam gradova BiH i to: Trebinja, Bijeljine, Zenice, Prijedora, Tuzle, Banjaluke i Br?kog. U?esnici su na konferenciji prezentovali rezultate rada na implementaciji Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera, kao i primjere dobre prakse tokom dvije i po godine rada iz svakog grada. Konferenciji je prisustvovao i predstavnik UNICEFA, uz ?iju podršku je ovaj projekat i realizovan.
Pored prezentacija rezultata rada u?esnici su, zajedni?kim radom na konferenciji, definisali dalje pravce djelovanja i metode za otklanjanje poteško?a uo?enih na terenu tokom rada  u proteklom periodu, kao preporuku za dalju implementaciju i širenje projekta.
?lanovi Koordinacionog odbora Vlade Br?ko distrikta BiH su:

1. Belmir Agi? / Adnan Azapagi? / Nenad Koji?, Vlada Br?ko distrikta

2. Ilija Stojanovi?, Odsjek za evropske integracije Vlada Br?ko distrikta

3. Kenad Bajri?, Policija Br?ko distrikta

4. Nebojša Savi?, Osnovni sud Br?ko distrikta

5. Senka Petkovi?, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Br?ko distrikta

6. Jasna Kova?evi?, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Br?ko distrikta

7. Meva Bajraktarevi?, Odjeljenje za obrazovanje Br?ko distrikta

8. Tatjana Risti?, PRONI Centar za omladinski razvoj Br?ko distrikta BiH,

9. Damir Radenkovi?, Omladinski centar „Vermont“ Br?ko distrikt.