PRONI PRONI pri?e
PRONI pri?e
Damir Pervanovi? - drugar, aktivista za ljudska prava i filmofil PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e

 

Zašto si se odlu?io da volontiraš u PRONI-u?

U Proni sam došao jer sam shvatio da mi oni mogu pomo?i da se formiram kao zrela li?nost i da na nau?im mnoge stvare, kao što su rad sa omladinom, saradnija sa me?unarodnim volonterima itd.

U kakvim aktivnostima si do sada u?estvovao?

Moj prvi projekat je bio film koji je snimljen sa 1,5 KM. „Tamna strana djetinstva“ je u?estvovao na OFF Festivalu o Ljudskim Pravima u Biha?u, gdje je osvojio drugo mjesto. Nakon tog uspjeha aktivno sam po?eo saradnju sa Pronijem. Vodio sam radionicu filma sa amaterskim glumcima i sa ?etiri profesionalna glumca. U?estvovao sam u kreiranju omladinskog festivala FORA, te sam u?estvovao na raznim seminarima i aktivnostima. Sada ?u u saradnji sa kolegom volonterom Benjem aplicirati za SHL projekat ?ij cilj ?e biti suzbijanje nasilja u školama.

Šta ti se najviše svi?a u volontiranju u PRONI-u ?

Svi?a mi se taj prostor koji mi daju za rad, jer to puno pomaže u realiziranju mojih ideja i projekata. Oni mi pomognu sa sugestijama, ali na meni ostaje da odlu?im šta i kako ?u raditi. Imamo sli?na mišlenja tako da u Proni-u u potpunosti dolazim do izražaja.

Da li je volontiranje pomoglo tvom li?nom razvoju?

Volontiranje ja jako pomoglo mom li?nom razvoju, na na?in da sam razvio i usavršio komunikacijske, liderske, organizacione i druge kvalitete i viještine.

Da li misliš da je tvoje u?eš?e imalo uticaja na lokalnu zajednicu? Na koji na?in?

Kroz rad sam uspio odre?enom broju mladih ukazati na vrijednost volonterskog rada. U po?etku sam radio na projektima koji su od mene napravili zrelu osobu. Tek sada smatram da sam kompatibilan za projekte koji ?e biti od ve?eg zna?aja za lokalnu zajednicu.

Da li bi nešto promijenio u vezi tvog volontiranja?

Ne bih promjenio ništa, jer smatram da svaku aktivnost koju radim dajem svoj maksimum.

Kako vidiš sebe kao volontera u budu?nosti?

U budu?nosti vidim sebe kao radnika na projektu u Proni – Centru za omladinski razvoj, koji ?e pored rada i dalje posve?ivati pažniu svojim filmskim aktivnostima i radionicama vezanim za filmsku umjetnost.

Razgovor obavila: volonterka Dagna Lewnadowska

 
Mejdi Sulejmani - student, muzi?ar, prijatelj i volonter PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e

 

Zašto si se odlu?io da volontiraš u PRONI-u?

Odlu?ilo sam se da volontiram u Proni-u zbog toga što sam htio da upoznam nove i zanimljive ljude, da putujem te da doprinesem zajednici u kojoj živim. Proni je savršeno mjesto gdje kreativnost mladih može do?i do izražaja.

U kakvim aktivnostima si do sada u?estvovao?

U?estvovao sam u mnogim aktivnostima kao što su: organizovanje FORA Festivala, kao i u?estvovanje na istom, projekat ProACTive Youth (Stop nasilju nad djevojkama i ženama), radio sam mnogo uli?nih akcija sa ostatkom ekipe iz Proni-a, urednik sam i voditelj omladinske radioemisje Youth Zone, te sam uklju?en u ve?inu stvari koje Proni radi.

Da li si inicirao neke projekte ili podjelio svoje ideje sa grupom?

Za?etnik sam ideje ProACTive Youth (Stop nasilju nad djevojkama i ženama), od po?etka u?estvujem u kreiranju i vo?enju radioemisije Youth Zone. Rado dijelim svoje ideje sa grupom .

Šta ti se najviše svi?a u volontiranju u PRONIu ?

Najviše mi se svi?a to što se jako cijeni kreativnost mladih, te Proni uveliko doprinosi razvoju mladih. Tako?er, svi?aju mi se volonteri sa kojim trenutno radim, pozitivna energija je svuda oko nas.

Da li je volontiranje pomoglo tvom li?nom razvoju?

Naravno da jeste. Nau?io sam mnogo toga. Izme?u ostalog shvatio da je svako kreativan na svoj na?in, te da se ljudi trebaju cijeniti i poštovati bez obzira na vjersko, seksualno ili drugo opredjeljenje.

Da li misliš da je tvoje u?eš?e imalo uticaja na lokalnu zajednicu? Na koji na?in?

Uveliko je imalo uticaja na lokalnu zajednicu. Ve? dugo vremena vodim Omladinski Klub u Brezovom Polju, aktivno u?estvujem u Proni-u, te sam svojim angažmanom ne samo privukao mnoge volontere u Proni, nego sam probudio svijest nekolicine mladih te ih potakao na razmišljanje.

Da li bi nešto promijenio u vezi tvog volontiranja?

Naravno da ne. Jako sam zadovoljan kako stvare sada funkcionišu.

Kako vidiš sebe kao volontera u budu?nosti?

Vjerovatno ?u ostati još mnogo godina aktivan ?lan Proni-a, trudi?u se da navedem još mladih i perspektivnih ljudi da se uklju?e u ovu organizaciju, te da svojim radom unaprijede zajednicu u kojoj žive.

intervju radila: volonterka Dagna Lewandowska

 
Više članaka...


Stranica 1 od 2