PRONI Konferencije
Konferencije
Prevencija maloljetni?ke delikvencije PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 

U Doboju je 13. i 14. marta 2013. godine održana završna konferencija pod nazivom "Ja?anje uloge lokalne samouprave u prevenciji maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u BiH"kao dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH"?iji su nosioci i organizatori NVO "Zdravo da ste" i "Biro za ljudska prava Tuzla". Na ovoj konferenciji su u?estvovali ?lanovi radnih grupa iz sedam gradova BiH i to: Trebinja, Bijeljine, Zenice, Prijedora, Tuzle, Banjaluke i Br?kog. U?esnici su na konferenciji prezentovali rezultate rada na implementaciji Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera, kao i primjere dobre prakse tokom dvije i po godine rada iz svakog grada. Konferenciji je prisustvovao i predstavnik UNICEFA, uz ?iju podršku je ovaj projekat i realizovan.
Pored prezentacija rezultata rada u?esnici su, zajedni?kim radom na konferenciji, definisali dalje pravce djelovanja i metode za otklanjanje poteško?a uo?enih na terenu tokom rada  u proteklom periodu, kao preporuku za dalju implementaciju i širenje projekta.
?lanovi Koordinacionog odbora Vlade Br?ko distrikta BiH su:

1. Belmir Agi? / Adnan Azapagi? / Nenad Koji?, Vlada Br?ko distrikta

2. Ilija Stojanovi?, Odsjek za evropske integracije Vlada Br?ko distrikta

3. Kenad Bajri?, Policija Br?ko distrikta

4. Nebojša Savi?, Osnovni sud Br?ko distrikta

5. Senka Petkovi?, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Br?ko distrikta

6. Jasna Kova?evi?, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Br?ko distrikta

7. Meva Bajraktarevi?, Odjeljenje za obrazovanje Br?ko distrikta

8. Tatjana Risti?, PRONI Centar za omladinski razvoj Br?ko distrikta BiH,

9. Damir Radenkovi?, Omladinski centar „Vermont“ Br?ko distrikt.

 

 
PRONI na me?unarodnom simpoziju PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 

Od 7. - 9. marta 2013. godine predstavnica PRONI-a, Tatjana Risti?, je prisustvovala Me?unarodnom simpozijumu u Grada?cu pod nazivom "ŽELIM ZNATI SVOJE PRAVO, DA BIH GA MOGLA I TRAŽITI" u organizaciji Saveza udruženja "Mreža žena Veliko srce" Grada?ac. Simpozijum je organizovan u okviru projekta koji se bavi glavnim pravnim okvirima koji su u vezi sa rodnom jednakoš?u i osnaživanjem uloge žene u društvu, položajem žene u društvu i porodici, te ekonomskom ja?anju žene. Simpozijumu su prisustvovale i predstavnice udruženja žena iz Njema?ke.

 

Glavne teme ovog simpozijuma su se bavile Porodi?nim zakonom u BiH i primjeni istog, obavezama organa vlasti prema zakonu Ravnopravnosti spolova u BiH, rezultatima provedenog istraživanja o socio-ekonomskom statusu žene na selu i mogu?nostima ekonomskog osnaženja kroz diversifikaciju proizvoda i usluga, o ženama na tržištu rada i ekonomskoj neovisnosti žena kao preduslova sigurnog kvalitetnijeg života, kao i o traumama i vizijama Teologije u BiH. Gosti i predava?i ovog skupa su bili predstavnici NVO "Mreža žena Veliko srce", Udruženje žena sudija, predstavnica Gender centra, NVO Vesta Tuzla, Udruženje nezaposlenih TK SAD JE DOSTA i dr.

 

 


Stranica 1 od 3